Algemene Voorwaarden

Helaas ondersteunen wij niet langer Internet Explorer 11 (en lagere versies). Een zeer laag percentage van onze bezoekers gebruikt deze webbrowser nog.

Wij raden u aan een moderne webbrowser te downloaden. Moderne webbrowsers voor die wij wel ondersteunen zijn:

Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera Browser
Apple Safari

We zien u graag terug in één van bovenstaande browsers.

 

In Nederland

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME- CWM gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u downloaden op onze website www.lr.nl/downloads of www.fme.nl. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Alle goederen en materialen reizen, tenzij anders is overeengekomen, vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper respectievelijk afnemer..

Buiten Nederland

General conditions for the supply of mechanical-, electrical and electronic products , zoals laatstelijk door ORGALIME uitgegeven, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u downloaden op onze website www.lr.nl/downloads of bij www.orgalime.org.

Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Alle goederen en materialen reizen, tenzij anders is overeengekomen, vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper respectievelijk afnemer.

Prijzen

Al onze prijzen zijn excl. BTW.

Vrachtkosten binnen Nederland

Netto orderwaarde Afmeting Goederen Vrachtkosten Kleine orderkosten
> € 750,- max. 800 x 1200 x 2000mm / standaard europallet Franco -
> € 150 - < € 750,- max. 800 x 1200 x 2000mm / standaard europallet Op rekening -
< € 150,- max. 800 x 1200 x 2000mm / standaard europallet Op rekening € 15,00
  Afwijkende maat / langer dan 2 meter of handpallettruck

Op aanvraag

 

-

*De behandelingskosten vervallen voor orders geplaatst via ons klantenportaal.

Leveringen worden gedaan op een wijze die wordt bepaald door Louis Reyners BV. Bijkomende kosten die voortvloeien uit een verzendmethode die speciaal door de klant is vereist, worden doorberekend.

Vrachtkosten buiten Nederland

Ex Works (EXW), Zaandam.

Reclame

Binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. Retour gezonden goederen kunnen wij slechts accepteren na voorafgaand overleg. Retourzendingen zonder ons retournummer kunnen wij helaas niet accepteren. Aan retourzendingen kunnen kosten zijn verbonden. Voor meer informatie hierover ; zie onze website www.lr.nl.

Belangrijk Veiligheidsaspect

Leest u altijd eerst de verstrekte bedienings- en montagevoorschriften.

Emballage

Inclusief, tenzij anders vermeld

Betalingscondities

Nader overeen te komen.

Copyright

Alle rechten op de materialen en informatie zoals opgenomen in deze catalogus zijn eigendom van Louis Reyners BV. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Louis Reyners BV, kunt u geen gebruik maken van deze materialen en/of informatie voor verdere publicatie of commercieel gebruik.

Wijzigingen

Prijs- en assortimentswijzigingen voorbehouden.

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010
Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

© Vereniging FME-CWM/FME Advocaten

Art. I Algemeen

 1. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
  • schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
  • de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
  • de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;

  In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:

  • dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding

 1. Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Art. III Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht.
  Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
 5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
 6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
  1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  2. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;
  3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  4. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

  Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of het einde van de leveringsweek.

 2. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.
 4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. VII Montage/installatie

 1. Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
  1. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  2. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
  3. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  4. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
  5. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  6. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;
  7. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  8. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
 3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

Art. VIII Keuring en overnametests

 1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 3. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.
 4. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
 5. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
 3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Art. X Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:
  1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
  2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.
 2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. XI Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
 3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.
 4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
 5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  1. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
  4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  6. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
  7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
  8. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
 7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
 10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.
 2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
  1. heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs inevenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
  2. kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate hetvoordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
 3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
 4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:
  • schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
  • beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Art. XIII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
 3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Art. XV Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

Algemene Verhuurvoorwaarden

 1. Definities
  1. Onder “verhuurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Louis Reyners BV gevestigd te Zaandam.
  2. Onder “huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat met verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot verhuurder in eigendom toebehorende zaken is aangegaan of daarover met verhuurder in onderhandeling is.
  3. Onder “partijen” worden in deze voorwaarden verslaan: verhuurder en huurder.
  4. Onder “aflevering” wordt verstaan het moment dat het gehuurde beschikbaar wordt gesteld af magazijn.
  5. Onder’’ retour inname’’ wordt verstaan het moment dat het gehuurd bij het magazijn van aflevering wordt ingenomen.
  6. Onder “huurtijd” wordt verstaan de dag van “aflevering” tot en met de dag van “retour inname”, dit met een minimum van 2 dagen.  
  7. In geval van interpretatieverschillen of welke meningsverschillen dan ook omtrent de uitleg van de uit het Nederlands vertaalde algemene voorwaarden of de overeenkomst, zal de Nederlandse uitleg van de tekst gelden als toepasselijk.
  8. Partijen mogen van het in lid 6 bepaalde niet afwijken; een hiermee strijdig beding is nietig.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten van verhuurder.
  2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of op het Internet, de website van de verhuurder.
  3. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
  4. De eventuele toepasselijkheid van door huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. In geval deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
  6. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien hij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
  7. Indien verhuurder in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat verhuurder het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Aanbiedingen
  1. Elk aanbod van verhuurder is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
  2. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van verhuurder, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door verhuurder worden herroepen, zelfs direct nadat huurder het aanbod heeft aanvaard.
  3. Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor verhuurder slechts bindend indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
  4. Indien een offerte e.d. van verhuurder niet binnen 14 dagen of de aangegeven periode schriftelijk door huurder is aanvaard en door verhuurder is bevestigd of door beide partijen een schriftelijke huurovereenkomst is ondertekend, is hij vervallen.
 4. Overeenkomsten
  1. Tussen partijen komt een huurovereenkomst tot stand op het moment dat een offerte e.d. (tijdig) schriftelijk door huurder is aanvaard en door verhuurder schriftelijk is bevestigd of op het moment dat door partijen een schriftelijke huurovereenkomst is ondertekend dan wel op het moment waarop verhuurder het gehuurde aan huurder ter beschikking stelt.
  2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden verhuurder slechts, indien hij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
  3. Afspraken met niet statutair vertegenwoordigingsbevoegde personen of andere (tussen)personen van verhuurder binden verhuurder niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van verhuurder zijn bevestigd.
  4. De opdrachtbevestiging van verhuurder wordt geacht de huurovereenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij terstond per fax of per mail anders wordt aangegeven.
  5. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen tengevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen verhuurder en huurder, dan wel tussen verhuurder en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen verhuurder en huurder, is verhuurder niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid van de zijde van verhuurder.
  6. Indien verhuurder met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit is ieder dezer (rechts)- personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die huurovereenkomst jegens verhuurder voortvloeien.
  7. Verhuurder is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de met huurder gesloten huurovereenkomst.
  8. Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien ten laste van huurder conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, indien huurder (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van huurder wordt aangevraagd of hij daartoe zelf aangifte doet, indien huurder de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt of indien huurder overlijdt. Indien de huurovereenkomst door verhuurder op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal huurder aan verhuurder automatisch een niet voor matiging vatbare boete van € 250,- verschuldigd worden als vergoeding van de gemaakte interne kosten en winstderving. Bovendien zal huurder alle andere kosten, door verhuurder gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door verhuurder geleden schade vergoeden. Voor zover verhuurder (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten huurovereenkomst mocht ontbinden, is hij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de huurder uit welke hoofde dan ook.
  9. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder.
  10. Verhuurder registreert persoonlijke en/of zakelijke gegevens van huurder. Huurder geeft hierbij aan verhuurder toestemming om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen dan verhuurder nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uit te voeren opdracht dan wel in het kader van goed relatiebeheer, aan derden te openbaren.
 5. Termijnen
  1. Tengevolge van de aard van zijn bedrijf en zijn producten is verhuurder in belangrijke mate afhankelijk van prestaties van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, andere huurders en instanties), zodat verhuurder niet kan garanderen dat het gehuurde volledig en tijdig aan huurder ter beschikking kan worden gesteld.
  2. De door verhuurder opgegeven termijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de geldende omstandigheden ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst.Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.
  3. Overschrijding door verhuurder van overeengekomen termijnen geeft huurder geen recht op ontbinding van de huurovereenkomst, tenzij verhuurder langer dan 30 dagen in verzuim is, na in gebreke te zijn gesteld. Schadevergoeding is verhuurder dan nimmer verschuldigd.
  4. Indien verhuurder het gehuurde niet tijdig aan huurder ter beschikking kan stellen, is huurder tot het moment dat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld, geen huurpenningen verschuldigd.
 6. Terbeschikkingstelling van hetgehuurde
  1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het gehuurde verhuurd vanaf het magazijn van verhuurder. Het risico gaat over op huurder zodra het gehuurde het magazijn van verhuurder heeft verlaten of zodra het gehuurde ten behoeve van huurder is afgezonderd en huurder is medegedeeld dat het gehuurde voor hem ter beschikking staat. Het transportrisico is voor huurder.
  2. Voordat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld, zal door verhuurder een afleveringsrapport worden opgemaakt over de staat waarin het gehuurde zich bevindt. Het afleveringsrapport zal door verhuurder en huurder worden ondertekend. Na ondertekening van het afleveringsrapport kan huurder geen beroep doen op non-conformiteit ter zake van het gehuurde.
  3. Huurder zal het gehuurde afnemen, zodra verhuurder deze aanbiedt. Indien huurder voornoemde verplichting niet nakomt, kan verhuurder, onverminderd zijn bevoegdheid om nakoming te vorderen, de huurovereenkomst ontbinden, in welk geval huurder aan verhuurder automatisch een niet voor matiging vatbare boete van € 250,- verschuldigd zal worden als vergoeding van de gemaakte interne kosten. Bovendien zal huurder alle andere kosten, door verhuurder gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door verhuurder geleden schade vergoeden. Voor zover verhuurder de tussen partijen gesloten huurovereenkomst mocht ontbinden, is hij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de huurder uit welke hoofde dan ook.
  4. Huurder dient onmiddellijk na de ter beschikkingstelling van het gehuurde, te onderzoeken of het gehuurde voldoet aan de eisen, kwalificaties en specificaties, zoals die door huurder aan verhuurder zijn meegedeeld en/of voldoet aan de specificaties, zoals huurder die wenst. Indien het gehuurde niet aan de door eiser gestelde specificaties voldoet, dient huurder dit onmiddellijk na de terbeschikkingstelling aan eiser schriftelijk te melden.
  5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade, voortvloeiend uit door huurder vastgestelde afwijkingen van het gehuurde, welke afwijkingen hun oorsprong vinden in door huurder aan verhuurder geleverde informatie met betrekking tot de te huren zaken.
  6. De montage en demontage van het verhuurde materiaal geschiedt door de huurder, tenzij en voorzover uitdrukkelijk anders is bepaald of overeengekomen.
  7. De verhuurder zal de noodzakelijke reparaties gedurende de huurperiode aan het verhuurde materiaal verrichten, met inachtneming van hetgeen in de volgende leden is bepaald.
  8. Ingeval de verhuurder montage-, demontage- of reparatiewerkzaamheden zal gaan verrichten is huurder verplicht alle hulp te verlenen, die redelijkerwijs kan worden verlangd, zorg te dragen voor de beschikbaarstelling van de naar het oordeel van verhuurder benodigde hulpkrachten, stallages, hef- en transportwerktuigen en verder benodigd materiaal.
  9. Ingeval van montage, demontage of reparatie van het verhuurde materiaal door verhuurder geschiedt, zijn voor rekening van de huurder/opdrachtgever de navolgende kosten:
   1. alle kosten (lonen, reis- en verblijfkosten e.d.) van de monteurs en/of ander personeel van verhuurder, benevens alle kosten die mochten ontstaan wanneer huurder/opdrachtgever verhuurder niet in staat mocht stellen de montage, demontage of reparatie op de daarvoor bestemde tijd uit te voeren en/of deze regelmatig voort te zetten.
   2. De extra kosten die door onwerkbaar weer mochten ontstaan.
   3. De kosten van bijwerkzaamheden met inbegrip van de daarvoor benodigde materialen.
  10. Bij reparatie van het verhuurde door verhuurder zullen de in het vorige lid genoemde kosten niet voor rekening van huurder/opdrachtgever komen indien deze reparatie valt onder de storingen als omschreven in artikel 14, tenzij deze kosten zijn ontstaan doordat huurder/opdrachtgever verhuurder niet in staat heeft gesteld de reparatie op de daarvoor bestemde tijd uit te voeren en/of deze regelmatig voort te zetten.
 7. Prijzen
  1. De overeengekomen huurprijzen zijn exclusief BTW.
  2. Eventuele transportkosten, verzendkosten en alle andere in verband met de (af-)levering van het gehuurde te maken kosten, alsmede verzekeringskosten, etc. zijn niet in de huurprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De overeengekomen huurprijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Verhuurder behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop verhuurder in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld verhoging van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend- / transportkosten of omzetbelasting, aan huurder door te berekenen, zulks tot een maximum van 25% van de overeengekomen prijzen.
  4. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van huurder.
 8. Betaling
  1. Betaling van de huurprijs en, indien van toepassing, andere door huurder aan verhuurder verschuldigde bedragen, dient te geschieden binnen de op de facturen vermelde termijn. Betaling dient steeds onvoorwaardelijk te geschieden, zonder korting, aftrek, verrekening, inhouding of opschorting, uit welke hoofde ook. Huurder zal geen eigenbeslag doen leggen.
  2. Indien de huurperiode lander is dan één maand wordt maandelijks gefactureerd.
  3. Klachten met betrekking tot enige factuur van verhuurder dienen binnen 8 dagen na de datum van die factuur schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan huurder wordt geacht de factuur als juist te hebben aanvaard.
  4. Indien huurder nalaat de aan verhuurder verschuldigde bedragen binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen is huurder van rechtswege in verzuim. De niet betaling op devervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Daarin boven verliest de huurder bij wanbetaling, zoals hierboven omschreven, alle rechten op eventueel toegestane kortingen.
  5. Tijdens zijn verzuim is huurder over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
  6. Bij buitengerechtelijke invordering is huurder, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door verhuurder gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000,00 (met een minimum van € 250,00), 10% over het meerdere tot € 10.000,00, 8% over het meerdere tot € 20.000,00, 5% over het meerdere tot € 60.000,00 en 3% over het meerdere boven € 60.000,00.
  7. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal voor rekening van huurder zijn, indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld
  8. De niet-betaling vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven verliest huurder bij wanbetaling alle recht op eventueel toegestane kortingen. .
  9. Bij wanbetaling heeft verhuurder het recht het verhuurde op kosten van huurder te doen weghalen. Huurder zal hiertoe alle medewerking verlenen. Huurder doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot het gehuurde en zal geen beslag doen leggen op het gehuurde.
  10. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van verhuurder, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de huurovereenkomst kan worden gedaan, zal huurder de huurprijs geheel of gedeeltelijk vooruitbetalen, dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn verbintenissen, bijvoorbeeld in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie. Huurder heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom of bankgarantie. Indien de waarborgsom of bankgarantie wordt aangesproken, zal huurder deze op eerste verzoek van verhuurder aanzuiveren tot het volledige bedrag. Verhuurder is niet gehouden tot enige rentevergoeding over een waarborgsom.
 9.  Zekerheidstelling
  1. Verhuurder kan steeds, alvorens met de nakoming van de huurovereenkomst voort te gaan, zonder nadere motivering van huurder verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door het voldoen van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie.
  2. Huurder zal de gevraagde zekerheid binnen de verlangde termijn stellen. Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt huurder in verzuim; een ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Voordat zekerheid is gesteld en indien huurder met het stellen van zekerheid in verzuim is, kan verhuurder zijn prestaties opschorten, terwijl hij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden. In dat laatste geval zal huurder aan verhuurder automatisch een niet voor matiging vatbare boete van € 250,- verschuldigd worden als vergoeding van de gemaakte interne kosten. Bovendien moet huurder dan alle andere kosten, door verhuurder gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door verhuurder geleden schade vergoeden. Voor zover verhuurder (op basis van voornoemde grond) de tussen partijen gesloten huurovereenkomst mocht ontbinden, is hij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de huurder uit welke hoofde dan ook.
  3. Voor zover de door huurder verstrekte zekerheid door verhuurder wordt aangesproken, kan verhuurder opnieuw van huurder verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen.
 10. Bestemming en gebruik
  1. Huurder zal het gehuurde gebruiken als een goed huurder en alleen gebruiken voor een doel waartoe het gehuurde naar haar aard geschikt is.
  2. Huurder zal het gehuurde met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van verhuurder en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van verhuurder en/of gebruiksvoorschriften etc., is de huurder aansprakelijk.
 11. Eigendom en staat van het gehuurde/ de natrekking
  1. Het gehuurde is en blijft eigendom van verhuurder. Huurder is derhalve niet bevoegd om het gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk door derden laten gebruiken of aan derden in onderhuur afstaan, Indien huurder handelt in strijd met voornoemde verplichting, verbeurt huurder een boete van € 250,- per dag of gedeelte van een dag dat de dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming, alsmede schadevergoeding te vorderen.
  3. Indien schriftelijke toestemming voor gebruik door derden en/of onderhuur wordt verleend dan dient de huurder schriftelijk aan te geven aan wie de onderhuur geschiedt en waar de locatie is waar de goederen dan verblijven.
  4. Het staat huurder niet vrij om de aard, bestemming, samenstelling of de inrichting van het gehuurde te veranderen. Ook is de huurder niet bevoegd om zaken aan/op het gehuurde aan te brengen of ervan af te halen of dit te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Deze laatste kan aan het verlenen van zijn toestemming voorwaarden verbinden. Alles wat na het verkrijgen van die toestemming door of vanwege huurder op of aan het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan op andere wijze wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van verhuurder. Demontage daarvan door huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door verhuurder is niet toegestaan.
  5. Voor zover rechtens toegestaan sluiten partijen hierbij uit dat verhuurder huurder enige vergoeding verschuldigd wordt ter zake van door huurder (met instemming van verhuurder) aan/op het gehuurde aangeraakte zaken en/of aan het gehuurde doorgevoerde wijzigingen.
 12. Derdenbeding
  1. Huurder van het gehuurde materieel verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de verhuurder te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
  2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
  3. Indien de derde eigenaar is van het gehuurde materieel (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
  4. Voor zover de onderhavige huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen verhuurder en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het gehuurde door verhuurder aan de derde, gevolgd door de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen verhuurder en de derde, de onderhavige huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van kracht.
  5. Het hiervoor in lid 1 t/m 4 opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door verhuurder worden herroepen.
 13. Verplichtingen huurder
  1. Huurder is verplicht het gehuurde bij een solide verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan verhuurder. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens de verzekeraar worden hier reeds bij voorbaat door huurder aan verhuurder bij wijze van cessie overgedragen; huurder verplicht zich voorts de polis na ontvangst ter hand te stellen aan verhuurder en is verplicht op het eerste verzoek van verhuurder alle premiekwitanties ter inzage aan verhuurder te verstrekken.
  2. In geval van vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde is de huurder verplicht daarvan zo spoedig mogelijk aangifte te doen en onmiddellijk daarna een fotokopie van het proces-verbaal aan verhuurder ter hand te stellen. Tot datum van ontvangst van de schadeloosstelling door de huurder van diens verzekeringsmaatschappij en betaling daarvan aan verhuurder, dient de overeengekomen huurprijs te worden doorbetaald.
  3. Tenzij verhuurder daartoe voorafgaand zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven, zal huurder het gehuurde niet op zee, op vaartuigen en/of buiten Nederland mogen gebruiken. Indien huurder handelt in strijd met voornoemde verplichting, verbeurt huurder een boete van € 250,- per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming, alsmede schadevergoeding te vorderen.
  4. Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld te informeren van eventuele (conservatoire of executoriale) beslaglegging op zijn roerende of onroerende zaken of op het gehuurde, of een gedeelte daarvan, van het aanvragen van (voorlopige) surseance van betaling, van het aanvragen of het doen van aangifte van zijn faillissement, van het aanvragen van de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de huurovereenkomst.
 14. Storingen
  1. Huurder dient storingen onverwijld doch in ieder geval binnen twee (2) werkdagen schriftelijk bij verhuurder te melden onder opgave van het materieelnummer, een nadere toelichting omtrent de storing en de locatie waar het gehuurde zich bevindt.
  2. Nadat zich een storing voordoet, zal huurder het gebruik van het gehuurde niet voorzetten tenzij verhuurder daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
  3. Huurder zal er zorg voor dragen dat het gehuurde bereikbaar en toegankelijk is. Binnen Nederland wordt de betreffende machine door verhuurder of namens verhuurder, indien mogelijk, ter plaatse gerepareerd of door ander materieel vervangen; indien en voor zover het gehuurde zich op zee, op vaartuigen en/of buiten Nederland, dient huurder voor eigen rekening het gehuurde te laten repareren door verhuurder of een door verhuurder aan te wijzen derde. Voor zover noodzakelijk dient huurder tevens zelf voor eigen rekening voor vervanging van het gehuurde zorg te dragen.
  4. Bij storingen die langer duren dan één dag nadat de storing overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel door huurder bij verhuurder is gemeld, en verhuurder van die melding kennis heeft kunnen nemen, waardoor het gehuurde niet door huurder kan worden gebruikt, is huurder over de periode dat het gehuurde voor hem niet bruikbaar is, geen huurpenningen verschuldigd.
  5. Het al dan niet bruikbaar zijn van het gehuurde is ter beoordeling van verhuurder.
  6. Indien storingen zijn veroorzaakt door beschadigingen aan en/of ondeugdelijk en/of onkundig gebruik of het niet voldoen aan de hiervoor in artikel 10 lid 2 en/of artikel 13 lid 1 genoemde verplichtingen van huurder vindt het bepaalde in lid 4 van dit artikel geen toepassing.
  7. Schade aan het gehuurde, anders dan schade als gevolg van normale slijtage bij normaal gebruik, is voor rekening van de huurder. Bovendien zijn alsdan de kosten van vervanging/reparatie van beschadigde, ontbrekende, kapotte onderdelen voor rekening van de huurder. Tot datum van ontvangst van de schadeloosstelling door de huurder van diens verzekeringsmaatschappij en betaling daarvan aan verhuurder, dient de overeengekomen huurprijs te worden doorbetaald.
 15. Controle
  1. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om controle op het onderhoud en de staat van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen. Hij is bevoegd daartoe de ruimte van huurder te betreden.
 16. Opzegging
  1. Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd kan deze uitsluitend door verhuurder tussentijds schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 dagen.
  2. Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen worden opgezegd bij aangetekende brief tegen de eerste dag van een kalendermaand met inachtneming van een termijn van tenminste 2 dagen.
 17. Teruggave na eindehuurovereenkomst
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal huurder het gehuurde gereinigd en - afgezien van normale slijtage van het gehuurde bij gebruik als goed huurder - in de oorspronkelijke staat aan verhuurder teruggeven door het gehuurde aan verhuurder ter beschikking te stellen in het magazijn van verhuurder waar verhuurder het gehuurde aan huurder ter beschikking heeft gesteld en wel gedurende de normale openingstijden van de verhuurder en dat alles niet later dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.
  2. Voorts geeft huurder op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 17.1 aan verhuurder terug de onderdelen van het gehuurde die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door huurder verricht.
  3. Indien huurder het gehuurde niet op de voor hem geldende plaats en datum ter beschikking stelt, raakt huurder, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Huurder verbeurt alsdan een boete van € 250,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat huurder in gebreke blijft om het gehuurde op de voor hem geldende plaats aan verhuurder ter beschikking te stellen. Daarnaast zal huurder alle door verhuurder te lijden schade, vergoeden. Voorts is verhuurder alsdan bevoegd, en wordt hierbij door huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het gehuurde zich bevindt, ten einde het gehuurde onder zich te nemen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder.
  4. Indien na teruggave blijkt dat het gehuurde is beschadigd en/of niet is gereinigd, is huurder aansprakelijk voor de schade die verhuurder daardoor lijdt en/of nog zal lijden.
 18. Aansprakelijkheid
  1. Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde. Huurder moet verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade voordoet of dreigt voor te doen.
  2. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij huurder bewijst, dat deze schade hem, zijn personeel en de (overige) personen, waarvoor huurder aansprakelijk is, niet is toe te rekenen.
  3. Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes of dwangsommen, die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder. Huurder zal de door verhuurder gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken op de hier bedoelde boetes of dwangsommen aan verhuurder vergoeden.
  4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een gebrek. Ook overigens is de aansprakelijkheid van verhuurder uitgesloten. Huurder kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering, ontbinding van de huurovereenkomst, opschorting en verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Huurder vrijwaart verhuurder voor schadevorderingen van derden en zal de door verhuurder gemaakte kosten van verweer tegen deze schadevorderingen vergoeden.
  5. Het gestelde in artikel 18.4 is in de navolgende omstandigheden niet van toepassing:
   • indien de schade, respectievelijk het gebrek het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder of tot haar bedrijfsleiding behorende leiding- gevende ondergeschikten;
   • indien verhuurder een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende en met huurder daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt;
   • indien verhuurder een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst behoorde te kennen of huurder, mede gezien zijn onderzoekspicht als bedoeld in artikel 6, lid 4 , daarvan op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.
  6. Huurder is aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door veranderingen en voorzieningen, die door huurder zijn aangebracht.
  7. Gedurende de huurperiode is het risico van diefstal, verduistering, verlies en beschadiging van het gehuurde voor huurder, ook voor zover het gehuurde zich feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. Huurder is verplicht dit risico voor eigen rekening te verzekeren bij een solide verzekerings-maatschappij en verzekerd te houden tot het moment van de teruggave van het gehuurde aan verhuurder. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door huurder aan verhuurder overgedragen.
 19. Vrijwaring
  1. Huurder zal verhuurder volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid (schade en/of vervolgschade) die jegens derden op verhuurder zou kunnen rusten veroorzaakt door of anderszins verband houdende met het gehuurde, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op verhuurder rust.
 20. Overmacht
  1. Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkomingen”) wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de huurovereenkomst redelijkerwijs door huurder niet (meer) van verhuurder kan worden verlangd.
  2. Onder overmacht van verhuurder wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, ziekteverzuim van verhuurder, vervoersmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verhuurder, problemen bij hulppersonen, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie (“toerekenbare tekortkomingen”) door andere huurders van verhuurder of hulppersonen van verhuurder of van toeleveranciers waardoor verhuurder zijn verplichtingen jegens huurder niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
  3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan verhuurder de uitvoering van de huurovereenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; huurder kan dat ook, maar eerst nadat verhuurder 30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is verhuurder geen schadevergoeding verschuldigd.
  4. Verhuurder kan betaling vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
  5. Verhuurder kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat zijn prestatie geleverd had moeten zijn.
 21. Rechtsvorderingen, toepasselijkrecht en geschillen
  1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank (“procureurszaken”), worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, tenzij verhuurder er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van huurder of partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.
  3. De taal van de procesvoering is de Nederlandse.